Kup bilet ONLINE
Jesteś tutaj:Strona głównaZasady i środki bezpieczeństwa obowiązujęce w JOKiS w trakcie epidemii i wirusa SARS - COV - 2 w PolsceImprezy - zasady bezpieczeństwa

Imprezy - zasady bezpieczeństwa

ZASADY I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS -COV-2 W POLSCE

Ważne!

  • Obowiązuje zakaz przychodzenia i przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną,izolowaną lub poddana kwarantannie: w powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej a w razie pogarszania się stanu zdrowia - wezwanie pogotowia ratunkowego.
  • obowiązuje ograniczenie z mozliwości korzystania z szatni.

 

1. Obowiązek zakrywania ust i nosa przez uczestników imprez kulturalnych (organizator nie zapewnia wyposażenia uczestników w środki ochrony osobistej).

2. Obowiązek zachowania dystansu 1,5 m pomiędzy uczestnikami na terenie budynku oraz 2 m odległości pomiędzy klientami podczas zakupu biletów.

3. Zajmowanie miejsc naprzemiennie z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek ten nie dotyczy:

• widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

• widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,

• osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

• osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

4. Regularne sprzątanie strefy przeznaczonej dla publiczności oraz zaplecza:

• zapewnienie środków do mycia i dezynfekcji rąk na terenie obiektu, m. in. w toaletach, przy wejściu na teren budynku oraz na sale widowiskowo-kinową.

• zapewnienie dodatkowego pojemnika na zużyte środki ochrony osobistej

• zapewnienie bezdotykowych podajników na ręczniki papierowe

• umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci ( odpowiednia wysokość)

• sprzątanie i dezynfekcja toalet ze zwiększoną częstotliwością (minimum raz na godzinę)

5. Zalecenie zakupu biletów online.

6. Zalecenie opuszczenia sali widowiskowo - kinowej przez widzów wyjściem ewakuacyjnym, znajdującym się po lewej stronie sali.

7. Pozostawianie odzieży wierzchniej w szatni, zostawiając co drugi wieszak wolny.

8. Powołanie koordynatora ds. zdrowotnych oraz kontaktu z właściwą miejscowo

powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

9. Wietrzenie sali widowiskowo-kinowej po każdym seansie.

10. Zapewnienie odpowiednich przerw pomiędzy seansami w celu uniknięcia kontaktu widzów wychodzących oraz wchodzących do kina.

11. Odkażanie urządzeń systemów płatności oraz biletomatu

12. Wyposażenie pracowników kina w środki ochrony indywidualnej, w tym w przyłbice, maski ochronne, środki do dezynfekcji rąk

13. Zapoznanie się pracowników kina z wytycznymi Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnymi na stronie gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/ w zakresie wykonywanym przez nich zadaniom.

14. Na terenie kina mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

15. Zapewnienie dla pracowników kina osobnych sanitariatów.

16. Zebranie danych kontaktowych do obsługi wydarzenia.

17. Obowiązkowe stosowanie przez pracowników JOKiS mających kontakt z publicznością środków ochrony indywidualnej m. In. maseczki, przyłbice

18. Dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren imprezy i wyjściu.

19. Szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur stosowanych na imprezie.

20. Planowanie harmonogramu organizacji wydarzenia, tak aby jak najmniejsza liczba osób pracowała w jednym czasie w jednym miejscu – uwzględniając również pracowników biurowych.

21. Opracowanie odpowiednich zapisów do umów z kontrahentami i pracownikami na umowę zlecenie/dzieło ( klauzula RODO dotycząca udostępniania danych GIS, oświadczenie o stanie zdrowia).

22. Opracowanie odpowiednich zapisów do instrukcji BHP uwzględniających wytyczne GIS.

23. Zobowiązanie artystów do wypełnienia oświadczenie na temat stanu zdrowia w momencie przystąpienia do pracy.

24. Organizowanie działań artystycznych z dostosowaniem odległości 1,5 m pomiędzy występującymi tak gdzie będzie to możliwe.

25. Opracowanie dokumentu umożliwiającego Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy.

26. Złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

27. Poinformowanie o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją Zasad

i środków bezpieczeństwa obowiązujących podczas organizacji imprez kulturalnych w trakcie epidemii WIRUSA SARS -COV-2 w Polsce, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

28. Pozyskane dane będą przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.

29. Usytuowanie publiczności w odległości minimum 2 metrów od sceny/artystów, w przypadku występów wokalnych – min. 6 metrów.

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

1. W przypadku wystąpienia u pracownika lub klienta niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy/odseparować od innych osób w miejscu do tego przeznaczonym lub poprosić, aby transportem indywidualnym udał się do domu lub na oddział zakaźny. W przypadku pogarszania się jego stanu zdrowia należy zadzwonić pod numer alarmowy 999 lub 112.

2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

3. Ustalenie listy pracowników oraz (o ile to możliwe) widzów obecnych w tym samym czasie w części/częściach kina, w których przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem i zalecenie stosowania się do wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.