Kup bilet ONLINE
Jesteś tutaj:Strona głównaZasady i środki bezpieczeństwa obowiązujęce w JOKiS w trakcie epidemii i wirusa SARS - COV - 2 w PolsceJarosławska Scena Piosenki Aktorskiej - zasady bezpieczeństwa, regulamin

Jarosławska Scena Piosenki Aktorskiej - zasady bezpieczeństwa, regulamin

Regulamin i zasady bezpieczeństwa

Ważne!

  • Obowiązuje zakaz przychodzenia i przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną,izolowaną lub poddana kwarantannie: w powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej a w razie pogarszania się stanu zdrowia - wezwanie pogotowia ratunkowego.
  • obowiązuje ograniczenie z mozliwości korzystania z szatni.

Uczestnictwo w zajęciach muzycznych, organizowanych w ramach JSPA oraz zajęciach indywidualnych jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

I) Cele działalności:

• popularyzacja utworów muzycznych o wysokich walorach artystycznych,

• rozwijanie umiejętności wokalno-aktorskich dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

• wzbogacanie programu lokalnych wydarzeń artystycznych, współorganizowanie i organizowanie koncertów i działań teatralno-muzycznych,

• rozwijanie wiedzy o piosence aktorskiej (o twórcach, wykonawcach, itd.) zarówno wśród uczestników, jak i publiczności,

• pomoc w kształceniu umiejętności niezbędnych do zaprezentowania w trakcie egzaminów do szkół artystycznych,

• tworzenie alternatywnej propozycji spędzania czasu wolnego dla osób w różnym wieku.

II) Zasady ogólne:

1. Podczas warsztatów osoby, uczęszczające na zajęcia indywidualne i grupowe są zobowiązane do przestrzegania określonych zasad BHP.

2. Każdy uczestnik powinien korzystać z wyposażenia sal muzycznych zgodnie z przeznaczeniem i według wskazówek udzielonych przez instruktora.

3. W przypadku szkód wynikających z niewłaściwego ich wykorzystania, uczestnik lub jego opiekun prawny zobowiązuje się pokryć samodzielnie koszty zniszczeń lub przywrócić stan sprzed powstałego uszkodzenia.

4. Instruktor prowadzący zajęcia odpowiada za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć.

5. W salach muzycznych oraz pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia indywidualne i grupowe, obowiązują zasady kultury osobistej, wzajemnego szacunku i tolerancji.

6. Każdy z uczestników zobowiązany jest do nieprzekazywania osobom trzecim materiałów wykorzystywanych w trakcie zajęć oraz kopiowania podkładów muzycznych dla innych osób.

7. Z sal muzycznych mogą korzystać wyłącznie uczestnicy zapisani na zajęcia grupowe i indywidualne.

8. Tworzone w trakcie zajęć utwory muzyczne, etiudy ruchowe, spektakle, programy słowno-muzyczne, recitale i inne formy artystyczne stanowią własność intelektualną prowadzącego oraz uczestników. Przywłaszczanie i powielanie w/w działań artystycznych poza ustalonym z prowadzącym miejscem jest zabronione.

9. Instruktor zapewnia pomoc w zakresie podstaw emisji głosu, prawidłowej dykcji, pracy z mikrofonem, doboru repertuaru, przygotowania do konkursów.

10. W zajęciach grupowych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zapisane na zajęcia, a w zajęciach indywidualnych może brać udział wyłącznie jedna osoba.

11. Obowiązuje zakaz nagrywania zajęć grupowych i indywidualnych przez uczestników zarówno w formie dźwiękowej, jak i wizualnej oraz ich publikowania.

12. Każdy z uczestników dba o porządek w salach muzycznych i pomieszczeniach, w których przeprowadzane są zajęcia.

13. Uczestnicy zobowiązani są do uiszczania opłaty za zajęcia u prowadzącego pod koniec każdego miesiąca. Informacja dotycząca wysokości opłat znajduje się w cenniku dołączonym do regulaminu. Brak opłaty za zajęcia jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa.

14. Pierwsze zajęcia indywidualne dla uczestników spoza JSPA są bezpłatne. Za każde kolejne spotkania prowadzący pobierze adekwatną opłatę.

15. Zajęcia grupowe odbywają się raz w tygodniu i trwają dwie godziny. Zajęcia indywidualne trwają po 45 minut. Daty, godziny i miejsca spotkań ustala prowadzący zajęć w porozumieniu z uczestnikami.

16. Do JSPA mogą uczęszczać osoby od 12. do 22. roku życia. Na zajęcia indywidualne, odbywające się poza działalnością JSPA mogą uczęszczać osoby od 12. roku życia.

17. W przypadku trzech nieobecności na zajęciach grupowych lub indywidualnych, które nie zostały wcześniej zgłoszone lub usprawiedliwione w późniejszym terminie, prowadzący może skreślić uczestnika z listy.

18. Prowadzący może odwołać zajęcia z przyczyn losowych lub innych obowiązków, wynikających z pracy w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Jarosławiu.

19. W przypadku nieobecności prowadzącego lub uczestnika zajęcia zostaną odrobione w innym terminie (wówczas opłata za zajęcia pozostaje bez zmian).

20. Instruktor zastrzega sobie prawo do zerwania współpracy z uczestnikiem nieprzestrzegającym w/w zasad.

 

W związku z zagrożeniem COVID-19 uczestników zajęć wokalnych prowadzonych w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki zobowiązuje się do:

1. Mycia rąk przed zajęciami (według instrukcji dostępnych przy umywalkach).

2. Dezynfekcji rąk (zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w budynku).

3. Pozostawienia wierzchniej odzieży przed wejściem do pracowni muzycznej.

4. Ograniczenia spotkań na korytarzu przed pracowniami muzycznymi.

5. Dostosowania do wymogów sanitarnych, które ograniczają ilość osób przebywających w pomieszczeniach (jedna osoba na 10m²). W sali muzycznej może przebywać jedna osoba, w studio nagrań również jedna osoba, w sali piosenki aktorskiej może przebywać wyłącznie instruktor JOKiS.

6. Spożywania posiłków i picia napojów poza pracowniami muzycznymi.

7. Przebywania na zajęciach bez udziału osób postronnych, które nie biorą udziału w zajęciach.

8. Zachowania odległości dwóch metrów, jeśli jest to możliwe.

9. Zgłoszenia instruktorowi uzasadnionego podejrzenia, że w pracowniach muzycznych przebywa osoba z objawami COVID-19.

 

W związku z zagrożeniem COVID-19 instruktorów zajęć wokalnych prowadzonych w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki zobowiązuje się do:

1. Mycia rąk przed zajęciami (według instrukcji dostępnych przy umywalkach).

2. Dezynfekcji rąk (zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w budynku).

3. Wietrzenia pracowni muzycznych po zajęciach indywidualnych i grupowych.

4. Odkażania powierzchni wspólnego użytku (m.in. klamek, włączników, stołów, krzeseł, pianina/klawiszy, komputerów, mikrofonów i sprzętu nagłośnieniowego) po każdych zajęciach.

5. Noszenia przyłbicy ochronnej lub maski podczas prowadzenia zajęć.

6. Prowadzenia spisu osób, które biorą udział w zajęciach w dzienniku zajęć.

7. Zgłoszenie Dyrektorowi JOKiS podejrzenia, że w pracowniach muzycznych przebywa osoba z objawami COVID-19.

 

 

Rodo JSPA

Klauzula informacyjna stosowana w ramach RODO

 

 

Informuję, że:

1) administratorem danych osobowych jest Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Pl. Mickiewicza 6 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,

2) Administrator danych powołał inspektora danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu

e-mail: IOD_MokJaroslaw@interia.eu

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć muzycznych (indywidualnych i grupowych), a także w celach ich promocji.

4) podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych)

5) podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału

w zajęciach.

6) dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

7) dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

8) posiada Pani/Pan prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

• przenoszenia danych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.