Kup bilet ONLINE
Jesteś tutaj:Strona głównaZasady i środki bezpieczeństwa obowiązujęce w JOKiS w trakcie epidemii i wirusa SARS - COV - 2 w PolscePlaster,Plasterek - grupy teatralne

Plaster,Plasterek - grupy teatralne

Regulamin udziału w zajęciach teatralnych w Teatrze Plaster , Teatru Plasterek

 

 w oparciu o obowiązujące przepisy w okresie PANDEMII COVID 19

Ważne!

  • Obowiązuje zakaz przychodzenia i przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną,izolowaną lub poddana kwarantannie: w powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej a w razie pogarszania się stanu zdrowia - wezwanie pogotowia ratunkowego.
  • obowiązuje ograniczenie z mozliwości korzystania z szatni.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Zajęcia teatralne należą do działalności statutowej JOKiS w Jarosławiu.

2. Zajęcia są organizowane dla młodzieży od 13 roku życia (Teatr Plaster), dla dzieci od lat 7

( Teatr Plasterek).

3. Celem zajęć jest popularyzowanie różnych dziedzin twórczości artystycznej, rozwijanie talentów i zainteresowań mieszkańców, promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.

4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

 

II. Teatr Plaster , Teatr Plasterek działający przy JOKiS w Jarosławiu

a) zapewnia uczestnikom salę do zajęć, dostęp do sanitariatów, niezbędny sprzęt i materiały,

b) udostępnia stroje, rekwizyty, itp.,

c) zobowiązany jest o wszelkich istotnych sprawach informować uczestników w trakcie zajęć, za pośrednictwem korespondencji e-mailowej lub telefonicznej.

d) zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa lub odwołania zajęć w przypadku uzasadnionej nieobecności instruktora prowadzącego,

e) promuje działalność teatralną poprzez pokazy i występy podczas imprez kulturalnych oraz udział w konkursach i przeglądach a także poprzez informacje w mediach i na stronie internetowej.

 

III. Zasady tworzenia grupy zajęciowej:

1. Ustala się pierwszeństwo przyjęć stałych uczestników zajęć z tym zastrzeżeniem, że deklaracja uczestnictwa musi być zgłoszona u instruktora najpóźniej we wrześniu danego roku artystycznego. 2. Grupa zajęciowa tworzona jest na podstawie zapisów prowadzonych we wrześniu (w danym roku artystycznym) do wyczerpania miejsc.

 

IV. Opłaty, warunki przyjęć i uczestnictwa w zajęciach:

1. Podstawowym warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia jest terminowe regulowanie opłaty za zajęcia.

2. Opłata miesięczna wynosi 15 zł

3. Miesięczne wpłaty przyjmowane są do końca danego miesiąca.

4. Wpłaty za zajęcia należy uiszczać u instruktora prowadzącego zajęcia.

5. Nieobecności oraz rezygnację z zajęć należy zgłaszać u instruktora prowadzącego.

6. Instruktorzy mają prawo do: a) skreślenia z listy uczestnika w przypadku nieregularnego uczęszczania.

 

V. Zasady pracy Teatru Plaster oraz Teatru Plasterek

1. Grupa teatralna działająca w JOKiS w Jarosławiu pracuje według ustalonego harmonogramu.

2. W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego np. z powodu choroby, urlopu lub innych przyczyn zajęcia zostają odwołane o czym uczestnicy zostaną powiadomieni.

3. Dopuszcza się również przeniesienie zajęć na inny termin.

4. JOKiS w Jarosławiu zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z powodu wyjątkowych okoliczności (np. tzw. sił wyższych związanych ze zjawiskami pogodowymi ) lub przeniesienia zajęć na inny termin z powodu organizowanej w JOKiS w Jarosławiu imprezy okolicznościowej (np. typu spektakl, koncert). Tego rodzaju sytuacje są rekompensowane zorganizowaniem zajęć w innym terminie.

5. W razie potrzeby (np. przed występem, udziałem w konkursie) instruktor organizuje dodatkowe zajęcia (próby) o czym uczestnicy będą na bieżąco informowani.

6. JOKiS w Jarosławiu ponosi odpowiedzialność za uczestników zajęć wyłącznie podczas trwania zajęć, w których uczestniczą.

7. Podczas zajęć obowiązuje zmienny strój do ćwiczeń oraz obuwie zamienne.

8. Cztery nieusprawiedliwione nieobecności z rzędu oraz niesystematyczne uczestnictwo tzw. „w kratkę” może spowodować wykreślenie z zajęć.

9. Frekwencja mniejsza niż 3 osoby w grupie może spowodować odwołanie zajęć.

10. W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych norm obyczajowych instruktor ma prawo do usunięcia uczestnika z zajęć.

11. Wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do instruktora danej grupy.

12. Uczestnicy po skończonych zajęciach pozostawiają salę w stanie sprzed zajęć (nie zaśmiecona, stoliki, krzesła odpowiednio ustawione, zabrany sprzęt i rekwizyty).

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ:

Uczestnik ma prawo:

a) brać udział w zajęciach, zgodnie z harmonogramem zajęć dla danej grupy,

b) brać udział, według określonych warunków, we wszystkich imprezach organizowanych przez placówkę, c) brać udział w koncertach, pokazach, konkursach i przeglądach, Poszczególne grupy na konkursy i przeglądy, typuje i zgłasza instruktor prowadzący zajęcia, po uzyskaniu zgody dyrektora.

Uczestnik ma obowiązek:

a) przestrzegać wszystkich punktów regulaminu,

b) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach,

c) przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas trwania zajęć,

e) godnie reprezentować placówkę i miasto we wszelkich konkursach, przeglądach i wydarzeniach kulturalnych,

f) przestrzegać obowiązujących norm koleżeńskich i zasad współżycia społecznego,

g) podporządkować się wszelkim poleceniom i uwagom instruktora w sprawach organizacyjnych i wychowawczych,

h) terminowo dokonywać opłat,

i) dbać o porządek na sali oraz dobry stan wypożyczonych materiałów i sprzętu,

j) uczestniczyć w zajęciach dodatkowych wyznaczonych przez instruktora.

VII PROCEDURY OBOWIUĄZUJACE UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ TEATRALNYCH W CZASIE ZAGROZENIA COVID-19

 

1.Obowiązkowo przez zajęciami umyć ręce z wodą z mydłem.

2.Obowiązkowo przez zajęciami zdezynfekować ręce.

3.Przed wejściem do sali teatralnej pozostawić wierzchnie ubranie na korytarzu w bezpiecznym miejscu.

4.Ograniczenie do minimum spotkań uczestników zajęć przed rozpoczęciem prób teatralnych.

5.Ograniczenie liczebności uczestników zajęć teatralnych dostosowanych do proponowanych wymogów MKiDN, gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m. W przypadku sali teatralnej limit uczestników to 6 osób + 1 osoba prowadząca.

6. Zakaz spożywania posiłków oraz napoi podczas prób teatralnych.

7.Zakaz przebywania osób postronnych podczas przeprowadzanych prób teatralnych.

8. W miarę możliwości zachowanie bezpiecznej odległości 2 m pomiędzy uczestnikami zajęć.

9. Niezwłoczne poinformowanie instruktora o podejrzeniu przebywania w sali teatralnej osoby z niepokojącymi objawami COVID-19

 

VIII PROCEDURY OBOWIUĄZUJACE INSTRUKTORA ZAJĘĆ TEATRALNYCH W CZASIE ZAGROZENIA COVID-19

 

1.Obowiązkowo przed zajęciami umyć ręce z wodą z mydłem.

2.Obowiązkowo przed zajęciami zdezynfekować ręce.

3. Wietrzyć w miarę możliwości pomieszczenia po każdych indywidualnych oraz grupowych zajęciach.

4. Regularnie ( po każdych zajęciach) odkażać powierzchnie wspólne np. : klamki, drzwi, blaty, krzesła, rekwizyty.

5. Nosić osłonę nosa i ust np. : przyłbic lub maski oraz regularnie dezynfekować ręce podczas wykonywania obowiązków.

7. Prowadzenie ewidencji osób przychodzących na zajęcia indywidualne nie rejestrowanych

w dzienniku zajęć.

6. Niezwłoczne poinformowanie Dyrektora o podejrzeniu przebywania w sali teatralnej osoby

z niepokojącymi objawami COVID-19

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie i być aktualizowany na bieżąco zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście przez instruktora .

2. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Dyrektor JOKiS.

• Akceptuję warunki przedstawione w powyższym regulaminie i zgadzam się na ich stosowanie w odniesieniu do uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach Teatralnych organizowanych przez Teatr Plaster – Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki. • Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych Teatru Plaster – JOKiS w Jarosławiu . Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) przez JOKiS w Jarosławiu, które jest ich administratorem.