Kup bilet ONLINE
Jesteś tutaj:Strona głównaZasady i środki bezpieczeństwa obowiązujęce w JOKiS w trakcie epidemii i wirusa SARS - COV - 2 w PolscePracownia ceramiczna JCCA

Pracownia ceramiczna JCCA

Zasady bezpieczeństwa, regulamin zaktualizowany w oparciu o obowiązujące przepisy w okresie PANDEMII COVID 19

Ważne!

  • Obowiązuje zakaz przychodzenia i przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną,izolowaną lub poddana kwarantannie: w powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej a w razie pogarszania się stanu zdrowia - wezwanie pogotowia ratunkowego.
  • obowiązuje ograniczenie z mozliwości korzystania z szatni.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. W pracowni ceramicznej uczestnicy podczas warsztatów przestrzegają określonych zasad BHP.

2. Każdy uczestnik używając narzędzi i materiałów będących na wyposażeniu pracowni, powinien korzystać z nich zgodnie z przeznaczeniem i według zasad udzielonych przez instruktora.

3.W przypadku szkód wynikających z niewłaściwego ich wykorzystania uczestnik lub jego opiekun prawny zobowiązuje się pokryć z własnych środków lub przywrócić do stanu sprzed zniszczeń.

4.Instruktor prowadzący oraz opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć.

5.W pracowni JCCA obowiązuje stosowanie zasad kultury osobistej, wzajemnego szacunku i tolerancji.

6. Masę plastyczną-glinę traktujemy z szacunkiem, nie dopuszczając do jej wysuszenia.

7. Wyschnięte kawałki gliny - uczestnik umieszcza w przeznaczonym do tego celu pojemniku.

8. Każdy z uczestników przygotowuje i sprząta swoje stanowisko pracy.

9.Po wykonaniu pracy ceramicznej pamiętamy o jej zabezpieczeniu i podpisaniu. Prace nieopatrzone podpisem przechodzą na własność pracowni.

10. Uczestnik może kontynuować pracę nad jednym przedmiotem na kolejnych zajęciach, powinien ją również zabezpieczyć przed wyschnięciem.

11. Każdy z uczestników ma w obowiązku uważać na prace innych osób:

- nie dotykamy prac, które nie należą do nas

- zachowujemy ostrożność przy zdejmowaniu i i odkładaniu prac z regałów

- nie rozpakowujemy prac przykrytych folią, jeśli nie mamy pewności, że są nasze.

12. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsca do przechowywania, prace które nie zostaną odebrane w przeciągu 3 miesięcy od ich wykonania - ulegają utylizacji.

13. Osoby zlecające wypał prac niewykonanych podczas zajęć w JCCA, biorą odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenie lub zabrudzenie pieca ceramicznego, wynikające z zastosowania nieodpowiednich materiałów lub niewłaściwej techniki wykonania.

14. Każdy uczestnik ma w obowiązku uiścić u instruktora opłatę za zajęcia oraz wypełnić

i dostarczyć do Organizatora - kartę uczestnika zajęć wraz z oświadczeniem i zgodą na wykorzystanie wizerunku oraz zdjęć wykonanych prac.

15. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

PROCEDURY OBOWIUĄZUJACE UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ CERAMICZNYCH W CZASIE ZAGROŻENIA COVID-19

1. Uczestnicy obowiązkowo przed zajęciami muszą umyć wodą z mydłem, a następnie zdezynfekować ręce.

2. Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem każdy uczestnik warsztatów ma obowiązek we własnym zakresie zapewnić ochronę twarzy (maseczka, przyłbica) oraz musi zdezynfekować ręce i założyć rękawiczki ochronne, które zapewnia organizator warsztatów.

3. Odzież wierzchnią, plecaki uczestnicy warsztatów mają obowiązek zostawić przed wejściem do pracowni w wyznaczonym do tego miejscu.

4. W pracowni podczas trwania warsztatów obowiązuje zakaz spożywania posiłków !

5. Prowadzenie indywidualnych zajęć plastycznych (prowadzący - uczestnik)  możliwe jest

w pomieszczeniu pracowni, z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.

6. Warsztaty trwają 1 godzinę po których następuje przerwa na dezynfekcję i przewietrzenie pomieszczenia.

7. Jednorazowo w warsztatach może uczestniczyć dwie osoby.

8. Rodzice, opiekunowie są zobowiązani przyprowadzić i odebrać dziecko w korytarzu prowadzącym do pracowni bez możliwości pozostania w pracowni, korytarzach JOKiS.

9. Z pracowni nie mogą skorzystać osoby z jakimikolwiek niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, oraz te które miały kontakt z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie.

PROCEDURY OBOWIUĄZUJACE INSTRUKTORA ZAJĘĆ CERAMICZNYCH W CZASIE ZAGROŻENIA COVID-19

1.Obowiązkowo przed zajęciami instruktorzy myją i dezynfekują ręce.

2. Instruktorzy zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste

i higieniczne po zakończonym dniu pracy.

3. Instruktorzy zobowiązują się regularnie czyścić i dezynfekować powierzchnie wspólne,

z którymi stykają się uczestnicy zajęć np. klamki, drzwi wejściowe, stoły, oparcia krzeseł oraz wietrzyć pomieszczenie pracowni.

4. Nosić osłonę nosa i ust np.: przyłbice lub maski oraz regularnie dezynfekować ręce podczas wykonywania obowiązków.

5. Instruktorzy mają w obowiązku:

- prowadzenie ewidencji osób przychodzących na zajęcia indywidualne nie rejestrowanych

w dzienniku zajęć.

- niezwłoczne poinformowanie Dyrektora o podejrzeniu przebywania w pracowni ceramicznej

osoby z niepokojącymi objawami COVID-19

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie i być aktualizowany na bieżąco zgodnie

z obowiązującymi przepisami. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście przez instruktora .

2. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Dyrektor JOKiS.

 

• Akceptuję warunki przedstawione w powyższym regulaminie i zgadzam się na ich stosowanie

w odniesieniu do uczestnictwa mojego dziecka w warsztatach ceramicznych organizowanych przez pracownię ceramiczną - Jarosławskie Centrum Ceramiki artystycznej JCCA Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

• Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych pracowni ceramicznej JCCA – JOKiS w Jarosławiu .

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą

z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) przez JOKiS

w Jarosławiu, które jest ich administratorem.