Kup bilet ONLINE
Jesteś tutaj:Strona głównaZasady i środki bezpieczeństwa obowiązujęce w JOKiS w trakcie epidemii i wirusa SARS - COV - 2 w PolsceZajęcia wokalne

Zajęcia wokalne

Procedury obowiązujące w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki w związku z występowaniem koronawirusa na terenie Polski dotyczące prób teatralnych, wokalnych oraz nagrań

( Opracowane w oparciu o obowiązujące zalecenia GIS w sprawie przeciwdziałania COVID-19 oraz zalecenia MKiDN )

Ważne!

  • Obowiązuje zakaz przychodzenia i przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną,izolowaną lub poddana kwarantannie: w powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej a w razie pogarszania się stanu zdrowia - wezwanie pogotowia ratunkowego.
  • obowiązuje ograniczenie z mozliwości korzystania z szatni.

Dla instruktorów i specjalistów JOKiS:

1. Instruktorzy i specjaliści JOKiS powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych podawanych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

2. Instruktorom i specjalistom JOKiSzapewnienia się dostęp do środków ochrony indywidualnej (płyny dezynfekcyjne, maseczki, przyłbice, rękawice zamiennie z regularnym dezynfekowaniem rąk). Płyny do dezynfekcji dostępne będą w pomieszczeniach i na korytarzach JOKiS.

3. Zapewnia sięorganizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami JOKiS i uczestnikami prób, nagrań.

4. Instruktorzy i specjaliści JOKiSzaopatrzeni zostają w środki do dezynfekcji klamek oraz miejsc, gdzie przebywają uczestnicy prób, nagrań na bieżąco dezynfekują wymienione powierzchnie, również po zakończeniu zajęć.

5. Instruktorzy i specjaliści JOKiS odpowiadają za zachowanie procedur przez uczestników prób i nagrań.

6. Instruktor/spesjalista prowadzi rejestr osób uczestniczących w próbachi nagraniach oraz przechowuje dokumentację.

7. Na terenie JOKiS znajdują się instrukcje dotycząca prawidłowego mycia rąk, zakładania maseczek z zachowaniem unikania dotykania oczu, nosa, ust,

8. W sytuacji stwierdzenia objawów związanych z koronawirusem u instruktorów i specjalistów JOKiSnależy powiadomić dyrekcję JOKiS i wdrożyć procedury przewidziane przez GIS.

Zasady dotyczące i obowiązujące uczestników prób oraz nagrań:

1. Uczestnicy prób i nagrań powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia oraz instruktorów.

2. Uczestników prób i nagrań obowiązuje stosowanie się do zaleceńumieszczonych przy wejściu do pomieszczenia dotyczącego ilości osób przebywających w sali oraz zachowaniu odległości 2 m od siebie,

3. Uczestnikom prób i nagrań zapewnia się możliwość korzystania ze środków dezynfekujących - przygotowane stanowisko ze środkiem dezynfekującym,

4. Uczestnicy zobowiązani są do mycia rąk przed zajęciami (według instrukcji dostępnych przy umywalkach).

5. Dezynfekcji rąk (zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w budynku).

6. Pozostawienia wierzchniej odzieży przed wejściem do pracowni muzycznej i miejsca nagrań.

7. Ograniczenia spotkań na korytarzu przed pracowniami muzycznymi, fotograficznymi, teatralnymi.

8. Dostosowania do wymogów sanitarnych, które ograniczają ilość osób przebywających w pomieszczeniach (jedna osoba na 10m²). W sali muzycznej może przebywać jedna osoba, w studio nagrań również jedna osoba, w sali piosenki aktorskiej może przebywać wyłącznie instruktor JOKiS.

9. Przebywania na zajęciach bez udziału osób postronnych, które nie biorą udziału w zajęciach.

10. Uczestników prób i nagrań obowiązuje zasłanianie ust oraz nosa na terenie JOKiS w trakcie przejścia do pracowni, odsłonięcie ust i nosa może nastąpić po uzgodnieniu z instruktorem.

11. Uczestników prób i nagrań obowiązuje zastosowanie się do prośby (umieszczonej w formie wywieszki na regałach z rekwizytami) dotyczącejograniczenia bezpośredniego kontaktuz rekwizytami,

12. W przypadku, gdy uczestnik prób i nagrań zauważa u siebie niepokojące objawy mogące być związane z koronawirusem proszony jest o nieprzebywanie na terenieJOKiS.