Kup bilet ONLINE
Jesteś tutaj:Strona głównaDostępnośćDeklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki w  Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2020.02.17 
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2020.07.15

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Strona internetowa nie jest dostosowana do standardów    WCAG 2.1
 • Serwis nie jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.
 • Brak opisów alternatywnych do materiałów video i grafiki.
 • Brak  audio deskrypcji dla materiałów wideo, multimedialnych.
 •  Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.
 • Brak trybu wysokiego   kontrastu oraz powiększania trzcionki.

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki  dołoży wszelkich starań aby w możliwie krótkim czasie  dostosować swoją stronę internetowa  do potrzeb osób  niepełnosprawnych. Tempo wprowadzania udogodnień zależeć będzie od posiadanych środków budżetowych oraz możliwości pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego. Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data sporządzenia Deklaracji 2020.09.18

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Janina Suchożak, js.instruktorzy@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu   16 300 00 92    Tą samą drogą można składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

 Każdy  ma  prawo  do  wystąpienia  z  żądaniem  zapewnienia  dostępności  cyfrowej  strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli  zapewnienie dostępności  cyfrowej  nie  jest  możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

Główna siedziba Jarosławskiego Ośrodka Kultury mieści się przy Pl. Adama Mickiewicza 6.
Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne od Pl. A. Mickiewicza,  boczne od ul.3-go Maja.

Udogodnienia          

 • Przed głównym wejściem wyznaczone jest miejsce parkowania dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd z barierkami dla osób poruszających się na wózku.
 • Wejście boczne od ul 3-go Maja  nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. 
 • W pierwszym  holu na parterze znajdują się   2 platformy przy-schodowe oraz automatycznie rozsuwane drzwi.
 • W budynku znajduje się winda z informacją głosową   łącząca trzy kondygnacje piwnice, parter i piętro.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w II holu budynku.
 • Dwie klatki schodowe -drogi  ewakuacyjne są czytelnie oznaczone.
 • Sala kinowo widowiskowa jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Utrudnienia

 • Brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu.
 • W budynku nie ma  oznaczeń w alfabecie Braillea lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.
 • Brak urządzeń do audio deskrypcji.
 • W toalecie  dla niepełnosprawnych  nie ma   zainstalowanego dzwonka przywoławczego.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego. 

Oprócz działalności w głównym budynku   mieszczącym się przy Placu Mickiewicza 6 w ramach JOKiS funkcjonuje:

 • Centrum Edukacji Kulturalnej mieszczące się w piwnicach Ratusza i w Bramie Krakowskiej- wejście z poziomu chodnika przez schody.
 • Galeria Rynek 6 mieszcząca się na I piętrze zabytkowej kamienicy. Do galerii prowadzi tylko klatka schodowa(26 stopni schodowych). 
 • Galeria Rynek6  oraz CEK nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach
 •  Księgarnia Jarosławski Kuferek Artystyczny ul. Rynek 6 -wejście od strony ratusza z poziomu chodnika.