Kup bilet ONLINE
Jesteś tutaj:Strona głównaKino “IKAR”Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ADMINISTRATOR DANYCH
Jarosławski |Ośrodek Kultury i Sztuki jest Administratorem danych osobowych dobrowolnie udostępnianych przez Użytkowników. Dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane Użytkowników zbierane są przez Administratora w celu rezerwacji, a także zakupu biletów oraz będą one przetwarzane w celach związanych z rezerwacją i realizacją umowy sprzedaży biletów. Podanie numeru telefonu ułatwi Administratorowi kontakt w przypadku problemów technicznych związanych z seansem. Jeśli dodatkowo Użytkownik wyrazi zgodę w trakcie rezerwacji lub zakupu, wówczas dane mogą zostać także przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres mailowy. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres mailowy jest dobrowolna i nie jest warunkiem koniecznym do wykonania przez Administratora umowy sprzedaży biletów.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane podane przez Użytkowników były odpowiednio zabezpieczone: nie przekazuje ich, nie sprzedaje, ani nie użycza żadnym instytucjom (za wyjątkiem wyraźnej zgody Użytkownika bądź na żądanie uprawnionych organów państwowych, tj. organy ścigania, sądy etc. w przypadku prowadzonych postępowań). Każda osoba dopuszczona po stronie Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki do przetwarzania danych osobowych została zobowiązana do przestrzegania tajemnicy. Ponadto, Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby należycie zabezpieczyć przetwarzane przez niego dane osobowe Użytkowników.

EDYCJA LUB USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych jest dobrowolne i każdemu Użytkownikowi, który je udostępni, przysługuje prawo do ich dostępu, poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia w dowolnym momencie.

PLIKI COOKIES GRUPA HANDLOWA
Jarosławski |Ośrodek Kultury i Sztuki wykorzystuje tzw. cookies – informacje, dzięki którym może m.in. dostosowywać funkcje strony do potrzeb Użytkownika przez analizę tego, jak i kiedy Użytkownik korzysta ze strony, służy także celom statystycznym. Cookies przechowywane są jedynie na dysku twardym Użytkownika, nie zaś na stronie www.mok-jar.pl i są wyłącznymi informacjami zbieranymi przez stronę. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przesyłania cookies, jednak może to wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie.

Jeżeli nie akceptują Państwo niniejszej polityki, prosimy nie korzystać z tej strony.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jarosławski |Ośrodek Kultury i Sztuki

2) Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą zależne od podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, np.:

- w przypadku przesłania do nas CV, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na cele rekrutacji;
- w przypadku zawarcia umowy sprzedaży biletu, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zawartej umowy,
- w przypadku wyrażenia chęci otrzymywania informacji handlowych i marketingowych, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na otrzymywanie takich informacji,
- w przypadku prowadzenia monitoringu celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o realizację usprawiedliwionego prawnie interesu Administratora;

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być kontrahenci (dostawcy usług realizowanych na rzecz Administratora Danych, np. firma dostarczająca domenę internetową), podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia danych osobowych (np. biuro rachunkowe), jak również podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie właściwych przepisów prawa (np. urzędy skarbowe), przy czym ewentualne przekazanie Pani/Pana danych osobowych będzie związane wyłącznie z realizacją zawartych umów, realizacją usługi, na którą wyrazili Państwo zgodę lub w związku z obowiązkami ciążącymi na Administratorze;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w związku z odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony gwarantowany przez to państwo trzecie.
W razie braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony, dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą:
a) prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi;
b) wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
c) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską;
d) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
e) zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kodeksu postępowania;

f) certyfikatu ochrony danych osobowych;
g) zezwolenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na klauzule umowne;
h) zezwolenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na postanowienia administracyjne między organami lub podmiotami publicznymi;

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez czas niezbędny do celu przetwarzania określonego zgodnie z pkt. 2 niniejszej klauzuli informacyjnej, np.:
- w przypadku przesłania do nas CV, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji,
- w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przedmiotowej zgody,
- w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z zawartymi umowami, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez maksymalny okres wyznaczony zgodnie z przepisami o przechowywaniu dokumentacji na cele skarbowe i podatkowe,
- w przypadku prowadzenia monitoringu celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące;

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każde z przysługujących uprawnień może być realizowane odrębnie, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych. Jeżeli uznają Państwo, iż Pani/Pana dane osobowe są w jakikolwiek sposób naruszane lub zagrożone naruszeniem, jak również jeśli chcieliby Państwo skorzystać z jednego lub kilku wskazanych uprawnień, prosimy o kontakt mailowy na następujący adres: IOD_MokJaroslaw@interia.eu
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymagane przepisami prawa lub może być dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania przez Administratora czynności, w ramach których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, np. niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko;
9) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu