Kup bilet ONLINE
Jesteś tutaj:Strona głównaAktualnościSzkolne Prezentacje Artystyczne

Aktualności

02.04.2019

Szkolne Prezentacje Artystyczne

XV Przegląd Scenicznej Twórczości Dziecięcej
Szkolne Prezentacje Artystyczne.

Eliminacje odbęda się 2 kwietnia godz. 10.00
sala widowiskowa MOK w Jarosławiu.


Organizatorzy:

Centrum Kulturalne w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu

Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku

Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu

Miejski Dom Kultury w Lubaczowie

Szkoła Podstawowa nr 15 w Przemyślu – Centrum Piosenki Dziecięcej

Szkolne Prezentacje Artystyczne mają na celu:

 

 • Stworzenie sceny promocyjnej dla amatorskiej twórczości dziecięcej

 • Zachęcanie nauczycieli do poszukiwania „młodych talentów”

 • Przyjęcie przez szkoły postawy stymulującej szeroko rozumiany rozwój aktywnego uczestnictwa w kulturze

 • Stwarzanie płaszczyzny wymiany doświadczeń i konfrontacji własnych dokonań

 • Połączenie przeglądu twórczości z warsztatami artystycznymi z dziedziny: emisji głosu, ruchu scenicznego, tańca i teatru.

 

Uczestnicy:

 

W prezentacjach udział mogą brać uczniowie:

 • szkół podstawowych,

 • gimnazjów

 • szkół średnich

 

Państwowe i Prywatne Szkoły Muzyczne mogą brać udział w prezentacjach tylko w kategorii inscenizacja i taniec.

 

Każda szkoła ma możliwość prezentacji :

 •  
  • trzech piosenek (trzech różnych wykonawców – jeden wykonawca prezentuje jedną piosenkę)

  • inscenizacji nieprzekraczającej 15 minut

  • dwóch układów tanecznych o łącznym czasie nieprzekraczającym 8 minut .

(prosimy o przestrzeganie limitów czasowych – prezentacje naruszające powyższe ustalenia nie będą oceniane).

 

W konkursie nie mogą brać udziału chóry.

Terminy eliminacji:

 

 • Eliminacje powiatowe odbędą się w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu /sala widowiskowa/

 

2 kwietnia 2019 od godz. 10.00

Nominację do finału otrzyma:

jedna inscenizacja, dwa tańce i cztery piosenki.

Lista nominowanych wykonawców opublikowana będzie 2 .04.2019 r.

na stronie: www.mok-jar.pl

 • Finał Regionalny odbędzie się 25 kwietnia 2019 w sali Centrum Kulturalnego w Przemyślu

 

PROGRAM FINAŁU REGIONALNEGO

 

900 – PRZYJAZD UCZESTNIKÓW

930 – SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI - OPIEKUNAMI W KLUBIE „PIWNICE”

1000 – PREZENTACJE ARTYSTYCZNE - PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE

1330 – 1600 CZAS WOLNY

1600 – OGŁOSZENIE LISTY ZAPROSZONYCH DO KONCERTU GALOWEGO

1610 – PRZYGOTOWANIA DO KONCERTU GALOWEGO

1700 – KONCERT GALOWY

1845 – ZAKOŃCZENIE FINAŁU SZKOLNYCH PREZENTACJI ARTYSTYCZNYCH 2019

 

Jury przyzna:

 • 7 tytułów LAUREATA

(1 w kategorii teatr, 2 w kategorii taniec, 4 w kategorii piosenka) – statuetka, nagroda rzeczowa i występ w Koncercie Galowym

 • 7 wyróżnień z zaproszeniem do występu w koncercie galowym

 • Listy Gratulacyjne

 

Prosimy o udział wszystkich wykonawców w Koncercie Galowym. W przypadku nieobecności osoby nagrodzonej lub wyróżnionej podczas Koncertu Galowego nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora. Prosimy o zaplanowanie pobytu w Przemyślu w dniu finału do około godziny 19.

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA
( prosimy o czytelne wypełnienie karty drukowanymi literami)

KATEGORIA I – piosenka

 1. Imię, nazwisko – nazwa zespołu,

..........................................................................................Ilość osób................

Tytuł piosenki..................................................................................................

autor tekstu................................................................

autor muzyki...............................................................

imię i nazwisko opiekuna artystycznego ......................................................

 1. Imię, nazwisko – nazwa zespołu,

.........................................................................................Ilość osób................

Tytuł piosenki..................................................................................................

autor tekstu................................................................

autor muzyki...............................................................

imię i nazwisko opiekuna artystycznego ......................................................

 1. Imię, nazwisko – nazwa zespołu,

..........................................................................................Ilość osób................

Tytuł piosenki..................................................................................................

autor tekstu................................................................

autor muzyki...............................................................

imię i nazwisko opiekuna artystycznego .......................................................

KATEGORIA II – inscenizacja
 1. Wykonawca (nazwa grupy)

……………….…………………………………………..Ilość osób ………..

Tytuł inscenizacji....................................................................................................

autor tekstu.............................................................reżyser.....................................

imię i nazwisko opiekuna artystycznego…………………………….…………..W przypadku własnej scenografii prosimy wymienić elementy dekoracji ……………………………………………………………………………….………. ………………………………………………..………………………………………

KATEGORIA III – taniec

 1. Imię, nazwisko - nazwa wykonawcy

………………………………………………….…………Ilość osób…..…

tytuł układu....................................................................................................

imię i nazwisko opiekuna artystycznego …………………………………..

 1. Imię, nazwisko - nazwa wykonawcy

………………………………………………….…………Ilość osób…..…

tytuł układu....................................................................................................

imię i nazwisko opiekuna artystycznego……………..…………………….

Muzykę do piosenek, tańców i inscenizacji prosimy przygotować na płycie CD.

 

 

 

 

…………………… ……………………….. …………………

Pieczęć szkoły Telefon kontaktowy Dyrektor szkoły

 

 

Wypełnione karty zgłoszeń i zgody na przetwarzanie danych

proszę przekazywać do 27 marca 2019 r.

w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu, Pl. A. Mickiewicza 6

informacje tel.: 16 3000 092

 

 

 

 

 

 

 

/dla Uczestników niepełnoletnich/

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych mojego

dziecka (imię, nazwisko) ………………………………………………………….

przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Adama Mickiewicza w Przemyślu ul. Wincentego Pola 5 w celu organizacji XV edycji Szkolnych Prezentacji Artystycznych. Dane osobowe obejmują imię, nazwisko, miejsce nauki.

Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.

 

……..………………. …………………….. miejscowość, data podpis

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie danych wizerunkowych mojego

dziecka (imię, nazwisko) ………………………………………………………….

przez organizatora w celu promocji imprezy, publikacji wizerunku mojego dziecka w dokumentacji fotograficznej i filmowej na stronie internetowej i mediach w relacjach i materiałach z przebiegu konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie.

 

……..………………. ……………………..

miejscowość, data Podpis

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych Szkoła Podstawowa nr 15 im. Adama Mickiewicza w Przemyślu, ul. Wincentego Pola 5 tel.: 16 678 55 76, email: sp15przem@wp.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 511 143 799 lub adresem email: iodedukacja@um.przemysl.pl

3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi XV edycji Szkolnych Prezentacji Artystycznych

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez Szkołę Podstawową nr 15 przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

7. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu dostępu do danych, które Pana/Panią dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

9. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych, jeśli jest ona podstawą przetwarzania danych.

10. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia realizację celu opisanego w punkcie 3.

12. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

/dla Uczestników pełnoletnich/

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Adama Mickiewicza w Przemyślu ul. Wincentego Pola 5 w celu organizacji XV edycji Szkolnych Prezentacji Artystycznych. Moje dane osobowe obejmują imię, nazwisko, miejsce nauki.

Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.……..………………. ……………………..

miejscowość, data Podpis

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie moich danych wizerunkowych przez organizatora w celu promocji imprezy, publikacji mojego wizerunku w dokumentacji fotograficznej i filmowej, stronie internetowej i mediach w relacjach i materiałach z przebiegu konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie.……..………………. ……………………..

miejscowość, data Podpis

 

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych Szkoła Podstawowa nr 15 im. Adama Mickiewicza w Przemyślu, ul. Wincentego Pola 5 tel.: 16 678 55 76, email: sp15przem@wp.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 511 143 799 lub adresem email: iodedukacja@um.przemysl.pl

3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi XV edycji Szkolnych Prezentacji Artystycznych

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez Szkołę Podstawową nr 15 przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

7. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu dostępu do danych, które Pana/Panią dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

9. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych, jeśli jest ona podstawą przetwarzania danych.

10. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia realizację celu opisanego w punkcie 3.

12. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Klauzula informacyjna    

Informuję, że:

 • administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Jarosławiu
  przy ul. Pl. Mickiewicza 6  zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,
 • Administrator danych powołał inspektora danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 
  adresu e-mail: IOD_MokJaroslaw@interia.eu
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i  przeprowadzenia eliminacji powiatowych XV Przeglądu "Szkolne Prezentacje Artystyczne" 2.04.2019 r.
   a także w celach jego promocji.
 • podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych)
 • podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
  w konkursie.
 • dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa
 • dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich / mojego dziecka …………………………………………………………………………………………………..
przez administratora danych Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Jarosławiu,
ul. Pl. Mickiewicza 6, 37-500 Jarosław  w celu niezbędnych do przeprowadzenia konkursu XV Przeglądu "Szkolne Prezentacje Artystyczne"

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych
i prawie ich poprawiania.

Anna Sroka
(Aktualizacja: 02.04.2019 12:08)
Galeria zdjęć